Zákaznícke centrum: 0944 330 203, Pondelok-Piatok 8:00 - 16:00

Reklamácia

V prvom rade by sme radi zdôraznili, že nám záleží na Vašej spokojnosti a naším hlavným cieľom je dodávať tovar, ktorý je kvalitný a čo najlepšie zodpovedá pomeru ceny a kvality. Napriek tomu sa môže stať, že nami dodaný tovar budete musieť reklamovať – v tom prípade prosím nasledujte nižšie uvedené inštrukcie, aby mohla byť Vaša reklamácia uznaná a vybavená v čo najkratšom termíne.

1. Všeobecné informácie

Tento reklamačný poriadok upravuje postup

Predávajúceho – prevádzkovateľa webu:

ANZEN, s.r.o.
Jelenecká 61
949 01 Nitra
IČO: 48129208
IČ-DPH: SK2120052913

Spoločnosť je zapísaná v OR NR Vl. č.:  38725/B, oddiel: Sro

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúceho:

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou odoslanou elektronickou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim (ďalej len „kupujúci“)

pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke predávajúceho www.happyhairshop.sk (ďalej len HappyHairShop) a tiež práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho s tým súvisiace.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Tým sa pre kupujúceho stáva reklamačný poriadok záväzným.

1. Poškodenie vzniknuté prepravou zásielky

Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať stav zásielky a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Ak aj napriek tomu zistí kupujúci až po prevzatí, že je zásielka poškodená, je povinný čo najskôr informovať predávajúceho na: info@happyhairshop.sk. Do e-mailu je povinný uviesť svoje meno, číslo objednávky a popis poškodenia.

2. Záručná doba a záručné podmienky

Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá 24 mesačná záručná doba, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté neodborným používaním výrobku, ani za škody spôsobené treťou mocou a chybnou manipuláciou. Na takéto závady sa záruka nevzťahuje.

Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku (alebo jeho častí), spôsobené jeho používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za jeho vadu a nie je preto dôvodom na reklamáciu.

3. Postup pri reklamácii

Kupujúci vytlačí a vyplní Reklamačný formulár (pre stiahnutie kliknite sem).

Kupujúci osobne alebo prepravnou službou dopraví na svoje vlastné náklady tovar spolu s kópiami dokladov o kúpe (faktúrou) a o prevzatí tovaru a kompletne vyplneným Reklamačným formulárom na adresu predávajúceho, t.j. ANZEN, s.r.o., Štefánikova 490/199, 956 31 Krušovce.

Ak Reklamačný formulár nie je kompletne vyplnený alebo k nemu nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru, predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov.

Pri zasielaní poštou je kupujúci povinný tovar starostlivo zabaliť. Za prípadné poškodenie v priebehu prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Pri reklamácii už rozbalených šošoviek, je potrebné, aby šošovka na ceste k predávajúcemu nevyschla. Kupujúci je povinný zaslať ju vloženú do púzdra, zaliatu roztokom a pevne uzatvorenú. Rozbalená šošovka, ktorá bude doručená bez roztoku a teda vysušená, nebude pri reklamácii uznaná. K šošovkám kupujúci priloží aj vyplnený reklamačný formulár a potvrdenie od kontaktológa, u ktorého absolvoval aplikáciu.

V prípade príčeskov z ľudských vlasov môže kupujúci obal tovaru otvoriť za účelom kontroly kvality, farby a dĺžky, no odstránenie hygienických pásikov (gumičiek), ktoré držia sadu vlasov pohromade, sa považuje za porušenie ochranného obalu a v tomto prípade nie je odstúpenie od zmluvy z hygienických dôvodov možné

O zahájení reklamácie bude kupujúci informovaný na e-mailovej adrese, uvedenej v Reklamačnom formulári.

Podľa požiadavky kupujúceho predávajúci vyrieši reklamáciu výmenou tovaru za bezchybný alebo vrátením kúpnej ceny tovaru.

Celková kúpna cena za vrátený tovar bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v Reklamačnom formulári a to do 14 dní odo dňa prijatia kompletne vyplneného Reklamačného formulára spolu s potrebnými dokladmi a reklamovaným tovarom predávajúcim.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. 

4. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a dopĺňať reklamačný poriadok. Zmeny a doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke HappyHairShop.